Kantoor

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Reikwijdte en definities

1.1       Aan onderstaande begrippen wordt in het navolgende de volgende betekenis toegekend:

 • Algemene voorwaarde: Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven.
 • Het samenwerkingsverband Nass & Nass: Nass & Nass Advocaten is de handelsnaam van het samenwerkingsverband van de eenmanszaken:
  • Nass Advocatenkantoor (KvK nummer: 14109257);
  • Advocatenkantoor mr. J.M.S. Nass (KvK nummer: 84007133);
  • Advocatenkantoor mr. P.H.J. Nass (KvK nummer: 91771625).
 • Eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass: Elk van de hiervoor genoemde eenmanszaken werkt samen in het samenwerkingsverband Nass & Nass Advocaten (hierna: het samenwerkingsverband Nass & Nass) en is naar Nederlands recht opgericht met als doel het uitoefenen van de rechtspraktijk, zowel de advocatuur als de belastingadviespraktijk.
 • Cliënt: De natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die aan één of meerdere van voornoemde eenmanszaken van het samenwerkingsverband Nass & Nass de opdracht heeft gegeven om werkzaamheden te verrichten.
 • Overeenkomst van opdracht: De overeenkomst waarbij één of meerdere aan het samenwerkingsverband Nass & Nass verbonden eenmanszaken zich jegens cliënt verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. In de overeenkomst van opdracht is aangegeven welke advocaat en welke eenmanszaak de zaak in behandeling neemt.
 • Honorarium: De financiële vergoeding die een aan het samenwerkingsverband Nass & Nass verbonden eenmanszaak voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met cliënt is overeengekomen. Hieronder vallen geen verschotten, kantoorkosten, omzetbelasting alsmede andere door de overheid opgelegde heffingen.
 • Verschotten: De kosten die die het samenwerkingsverband Nass & Nass in het belang van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht maakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, legeskosten, getuigen en deskundigen e.d..
 • Kantoorkosten: De door het samenwerkingsverband Nass & Nass in rekening gebrachte opslag van 6% op het honorarium ter redelijke en billijke dekking van de kosten van kantoorfaciliteiten, zoals digitale kosten, telefoonkosten, apparaatskosten, portokosten, faxkosten e.d..
 • WWFT: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare cliënt. Als identificeerbaar wordt beschouwd een cliënt die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die cliënt.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass (daaronder begrepen de advocaten, belastingkundigen en juridisch medewerkers) en cliënt. Meer specifiek zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die tussen de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass en cliënt gesloten wordt met dien verstande dat iedere vervolgopdracht dan wel gewijzigde opdracht dan wel aanvullende opdracht ook als zodanig geconsidereerd wordt. De algemene voorwaarden van cliënt zijn derhalve niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht tussen de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass en cliënt is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van cliënt gedeeltelijk of geheel van toepassing zijn. In beginsel wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst van opdracht

2.1       Iedere overeenkomst van opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door een eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass. Dit is ook het geval indien het de stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke bedoeling van cliënt is dat de overeenkomst van opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Cliënt gaat bij sluiting van de overeenkomst van opdracht ermee akkoord dat de werking van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.

2.2       Werknemers alsmede de maten die werkzaamheden ten behoeve van het samenwerkingsverband Nass & Nass verrichten, kunnen door cliënt niet aansprakelijk worden gesteld. Cliënt gaat bij sluiting van de overeenkomst van opdracht ermee akkoord dat de werking van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.3       De eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass zelf is gerechtigd om de overeenkomst van opdracht te beëindigen. De eenmanszaak dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass is niet aansprakelijk voor de schade die cliënt hierdoor lijdt, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid. Cliënt gaat bij sluiting van de overeenkomst van opdracht ermee akkoord dat de werking van art. 7:408 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.4       Wat betreft de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht kan de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass slechts rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een aan het samenwerkingsverband Nass & Nass verbonden advocaat, belastingkundige dan wel door juridische medewerkers die schriftelijk gevolmachtigd zijn.

2.5       De betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht derden in te schakelen zoals, een deurwaarder, tolk e.d.. Bij het inschakelen van derden zal de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass de nodige zorgvuldigheid betrachten. De betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass is bevoegd om de algemene voorwaarden die deze derden hanteren mede namens cliënten te aanvaarden. De betreffende eenmanszaak dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass is tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor een fout begaan door een ingeschakelde derde.

2.6       Een door de betreffende eenmanszaak dan wel door het samenwerkingsverband Nass & Nass ingeschakelde derde kan eveneens een beroep doen op deze algemene voorwaarden indien deze in het kader van de overeenkomst van opdracht wordt ingeschakeld.

2.7       De uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt enkel ten behoeve van cliënt uitgevoerd. Derden kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst van opdracht dan wel de inhoud van de verrichte werkzaamheden.

2.8       Cliënt is bevoegd om een overeenkomst van opdracht te annuleren als de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass nog niet met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is aangevangen. Cliënt is dan wel gehouden de hierdoor berokkende schade aan de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass te vergoeden.

2.9       Indien ten minste twee cliënten de overeenkomst van opdracht met een eenmanszaak of meerdere eenmanszaken van het samenwerkingsverband Nass & Nass zijn aangegaan, dan zijn beide cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van de declaraties, zoals neergelegd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

2.10     Termijnen die de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass hanteert in verband met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht zijn in beginsel indicatief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat het een harde termijn betreft. De betreffende eenmanszaak dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass is pas in verzuim op het moment dat cliënt haar in gebreke heeft gesteld. Dit geldt ook voor harde termijnen. Cliënt is op zijn beurt bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht gehouden om een tijdige uitvoering mogelijk te maken. Van cliënt wordt verwacht dat hij onverwijld vragen van de betreffende eenmanszaak dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass beantwoordt alsmede juiste informatie en bescheiden verschaft. Indien cliënt ervoor zorgt dat de overeenkomst van opdracht niet tijdig uitgevoerd kan worden, dan is een overeengekomen harde termijn niet meer bindend en is cliënt in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass is vereist. De betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass is in dit geval bevoegd om de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt het verzuim heeft hersteld, waarna de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass de overeenkomst van opdracht alsnog binnen een redelijke termijn zal uitvoeren.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1       Indien bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder een nalaten) voordoet die in aansprakelijkheid resulteert, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag c.q. de bedragen waarop de door het samenwerkingsverband Nass & Nass, waartoe de eenmanszaken behoren, gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met dien verstande dat het eigen risico dat het samenwerkingsverband Nass & Nass in verband met die verzekering draagt daaronder is inbegrepen.

3.2       Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in de betreffende zaak in betreffende kalenderjaar door het cliënt betaalde bedrag, tot een maximum van € 10.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass.

3.3       Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart na één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop cliënt zowel met de schade als met de betreffende eenmanszaak dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

3.4       Artikel 2.3, artikel 2.5, artikel 4.7, artikel 7.3 van deze algemene voorwaarden behelzen een specifieke beperking van aansprakelijkheid en zijn van overeenkomstige toepassing op dit artikel.

Artikel 4: Declaratie en betaling

4.1       Op grond van de overeenkomst van opdracht en de uitvoering daarvan is cliënt aan de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, omzetbelasting (en andere door de overheid opgelegde heffingen) alsmede verschotten verschuldigd.

4.2       Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht verricht worden, kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.

4.3       De betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass kan zowel voor aanvang van de overeenkomst van opdracht als tijdens de uitvoering daarvan de betaling van een voorschot bedingen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve declaratie c.q. afrekening.

4.4       Betaling van het honorarium dient, zonder opschorting dan wel verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5       Betaling van verschotten dient, zonder opschorting dan wel verrekening, te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.6       De betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven en in zulks geval enkel werkzaamheden uitvoeren die op grond van haar zorgplicht noodzakelijk zijn.

4.7       Indien cliënt niet binnen de termijn het griffierecht voldoet aan de betreffende eenmanszaak dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass, is de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass bevoegd om de procedure niet aanhangig te maken dan wel zich niet te stellen als advocaat in de procedure. Het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de afzonderlijke eenmanszaken zijn niet aansprakelijk voor de schade die cliënt hierdoor heeft geleden, lijdt of zal lijden, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid.

4.8       Het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de betreffende eenmanszaak heeft de bevoegdheid om gelden die aan cliënt toekomen, welke het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de betreffende eenmanszaak onder zich heeft of krijgt (eveneens gelden die worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden Nass advocatenkantoor), te verrekenen met openstaande facturen, tenzij de gedragsregels van de Advocatuur dit niet toelaten. Cliënt gaat bij sluiting van de overeenkomst van opdracht hiermede akkoord.

4.9       Betalingen dienen te geschieden op een bankrekening zoals deze op de declaratie vermeld staat, tenzij anders is aangeduid of afgesproken.

4.10     Indien cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie, is cliënt over het niet betaalde deel van de declaratie inclusief btw een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd aan de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass per maand of een gedeelte van de maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling, tenzij anders is overeengekomen.

4.11     Indien cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie, komen de kosten van incassomaatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, die de betreffende eenmanszaak dan wel het samenwerkingsverband Nass & Nass treft ten laste van cliënt. Het samenwerkingsverband Nass & Nass berekent de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten en bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: Gefinancierde rechtshulp door de Raad voor de Rechtsbijstand alsmede rechtsbijstandverzekering

5.1       Het samenwerkingsverband Nass & Nass neemt vanuit een sociaal-ethisch beleid ook zaken aan van een cliënt die aanspraak maakt op gefinancierde rechtshulp door de Raad voor de Rechtsbijstand. Als eerste zal dan ook altijd geverifieerd worden of een cliënt eventueel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking zal komen. Als een cliënt, na verificatie van het fiscaal inkomen van twee jaar terug dan wel van het huidige kalenderjaar (middels peiljaarverlegging), in aanmerking lijkt te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal bij de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging aangevraagd worden. Het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de betreffende eenmanszaak, waarmee een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, geeft geen garantie dat de toevoeging verleend zal worden.

5.2       Indien de toevoeging wordt toegewezen, is cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd aan de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass, zoals deze door de Raad voor de Rechtsbijstand is vastgesteld. Deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage ziet op de advocaatkosten. Deurwaarderskosten, griffierecht, leges e.d. vallen niet onder bovenstaande inkomensafhankelijke eigen bijdrage en dienen door cliënt naast de verschuldigde eigen bijdrage betaald te worden met dien verstande dat sommige van deze kosten door verlening van de toevoeging tot een lager bedrag gereduceerd worden. Cliënt is verantwoordelijk voor tijdige betaling van deze kosten conform artikel 4.

5.3       Indien cliënt een (bijstands)uitkering heeft, bestaat de mogelijkheid dat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deurwaarderskosten, griffierecht e.d. door Bijzondere Bijstand worden vergoed. Het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de betreffende eenmanszaak geven geen garantie dat deze kosten daadwerkelijk door Bijzondere Bijstand vergoed zullen worden.

5.4       Indien de toevoeging wordt afgewezen, geldt het uurtarief dan wel prijsafspraak zoals is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.

5.5       Indien de toevoeging weliswaar wordt verleend, maar na resultaatsbeoordeling de Raad voor de Rechtsbijstand de toevoeging alsnog intrekt, geldt het uurtarief dan wel prijsafspraak zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht dan wel gewijzigde c.q. aanvullende overeenkomst van opdracht.

5.6       Tevens kan de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen met cliënt dat geen gebruik wordt van gefinancierde rechtsbijstand en dat de werkzaamheden tegen een uurtarief dan wel prijsafspraak worden verricht. De betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass vergewist zich dat cliënt weet en begrijpt welk recht hij daarmee prijsgeeft.

5.7       Indien cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft, en cliënt in een procedure wordt betrokken of een procedure wenst te starten, heeft cliënt in beginsel recht op een voorkeursadvocaat. Dat betekent dat de betreffende rechtsbijstandsverzekeraar opkomt voor alle proceskosten, daarbij het honorarium van de aangezochte advocaat naar keuze inbegrepen. Het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de betreffende eenmanszaak zal contact met de rechtsbijstandsverzekeraar opnemen om de hoogte van het honorarium af te spreken. Indien cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft via de vakbond, heeft cliënt in beginsel eveneens recht op een voorkeursadvocaat. Cliënt geeft via de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk toestemming aan de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass om (vertrouwelijke) stukken betreffende de in behandeling genomen zaak aan zijn rechtsbijstandsverzekering toe te sturen, indien en voor zover dat nodig is ter voldoening van declaraties.

5.8       Artikel 4 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1       Het samenwerkingsverband Nass & Nass alsmede de betreffende eenmanszaak gebruiken de persoonsgegevens van de cliënt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei 2018 in werking is getreden alsmede met inachtneming van de geldende Gedragsregels voor advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

6.2       Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring en is te vinden op de website van het samenwerkingsverband Nass & Nass advocaten: www.nassadvocaten.nl.

Artikel 7: WWFT

7.1       De betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass is als gevolg van geldende toezichtwetgeving, waaronder de WWFT, verplicht de identiteit van de cliënt vast te stellen alsmede ongebruikelijke transacties onder bepaalde omstandigheden aan de autoriteit Financial Intelligence Unit Nederland te melden zonder cliënt daarover te informeren.

7.2       Door het sluiten van een overeenkomst van opdracht tussen de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass en cliënt, bevestigt de cliënt bekend te zijn met de bovengenoemde gevolgen van de WWFT en gaat hij daarmee akkoord.

7.3       Het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de betreffende eenmanszaak is dan ook niet aansprakelijk voor de schade die cliënt dan wel een derde heeft geleden, lijdt en zal lijden als gevolg van een melding in het kader van de WWFT.

Ook als de melding onterecht blijkt te zijn, is het samenwerkingsverband Nass & Nass dan wel de betreffende eenmanszaak niet aansprakelijk voor schade, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid.

Artikel 8: Geschillen

8.1       Het samenwerkingsverband Nass & Nass heeft ten behoeve van alle eenmanszaken een kantoorklachtenregeling waarop de cliënt een beroep kan doen en geldt voor werkzaamheden verricht door advocaten, belastingkundigen alsmede juridisch medewerkers. Deze kantoorklachtenregeling is te vinden op de website van maatschap Nass & Nass advocaten: www.nassadvocaten.nl.

8.2       Op de dienstverlening van de advocaten kan eveneens het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur van toepassing zijn: www.advocatenorde.nl.

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1       Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2022 en zijn te downloaden en te raadplegen op www.nassadvocaten.nl. Eveneens liggen deze algemene voorwaarden ter inzage ten kantore van het samenwerkingsverband Nass & Nass, aan de Molenweg 15 te Gulpen. Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld aan de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht. De algemene voorwaarden worden namelijk tegelijkertijd met de opdrachtbevestiging aan de cliënt toegezonden.

9.2       Indien de cliënt niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient hij deze uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand te wijzen, waarbij de uitdrukkelijke afwijzing van de algemene voorwaarden van de cliënt opgenomen in zijn eigen algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk genoeg is.

9.3       Op de rechtsverhouding tussen de betreffende eenmanszaak van het samenwerkingsverband Nass & Nass (inclusief de daaraan verbonden advocaten, belastingkundigen en juridische medewerkers) en de cliënt is het Nederlands recht exclusief van toepassing. Alleen de rechtbank Limburg, locatie Maastricht zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de betreffende eenmanszaak en/of het samenwerkingsverband Nass & Nass en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen en recht te spreken onverminderd de bevoegdheid van de betreffende eenmanszaak en/of het samenwerkingsverband Nass & Nass om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter een en ander voor zover niet in strijd met dwingende competentieregels. Het vorenstaande geldt niet voor zover anders voortvloeit uit de kantoorklachtenregeling ingevolge artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door mr. J.M.S. Nass. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact met hem opnemen.

Email: jw.nass@nassadvocaten.nl

Heeft u een vraag? ›