Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Nass & Nass Advocaten staat u als particulier of als ondernemer bij in procedures tegen en geschillen met de overheid (zoals de gemeente, de provincie, de staat of het waterschap) en instanties die met openbaar (overheids)gezag zijn bekleed (bijvoorbeeld uitkeringsinstanties, zoals het UWV). Indien een bestuursorgaan van deze instanties een besluit neemt of voornemens daartoe is, kunt u zich als belanghebbende via het bestuursrecht daartegen verzetten en daarmee gebruik maken van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De Algemene Wet Bestuursrecht is daarbij leidend.

Bestuursrechtelijke besluiten

Nass & Nass Advocaten heeft de ruime ervaring en expertise ten aanzien van onder andere de volgende bestuursrechtelijke besluiten:

 • Bestuurlijke sancties, waaronder de bestuurlijke boete, de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang;
 • Besluiten (afwijzings- en/of terugvorderingsbeschikkingen) ten aanzien van de financiële steun- en herstelpakketten in het kader van de Coronacrisis, zoals:
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO);
  • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW);
 • Vergunningen (omgevingsrecht);
 • Subsidies;
 • Toeslagen;
 • Besluiten van uitkeringsinstanties, zoals het UWV;
 • Aanslagen en andere besluiten van de Belastingdienst. Zie hiertoe uitvoerig onze pagina Fiscaal procesrecht.

Voorbereiding van een besluit

Voordat een besluit wordt genomen is het betreffende bestuursorgaan in beginsel gehouden om u als belanghebbende uw zienswijze naar voren te laten brengen. Deze verplichting staat bekend als de zogenoemde hoorplicht. Een bestuursorgaan is immers verplicht om in de voorbereidingsfase van een besluit de nodige relevante feiten te vergaren en de betrokken belangen af te wegen. Het is zeer raadzaam om (in overleg/samenwerking met één van onze advocaten) van deze mogelijkheid gebruik te maken, gelet op een eventueel toekomstig geschil.

Bezwaar

In veel gevallen is een overheidsbesluit appellabel. Dan staat voor u als belanghebbende, indien u zich niet kunt verenigen met het genomen besluit, bezwaar en beroep daartegen open. Bezwaar wordt gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken en het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Bezwaar en beroep staan ook op tegen het niet tijdig nemen van een besluit of de schriftelijke weigering van een bestuursorgaan om een besluit te nemen.

Naar aanleiding van het bezwaarschrift zal een heroverweging door het bestuursorgaan plaatsvinden. Het bezwaarschrift wordt naar aanleiding daarvan gegrond of ongegrond verklaard, waaraan de betreffende rechtsgevolgen gekoppeld worden. Het bestuursorgaan dient in beginsel binnen zes weken te beslissen op het bezwaarschrift.

Beroep

Verklaart het bestuursorgaan uw bezwaarschrift (gedeeltelijk) ongegrond? In dat geval staat beroep open bij de bestuursrechter. Door middel van het indienen van een beroepschrift kunt u in een gerechtelijke procedure de beslissing op het bezwaarschrift (en daarmee het aanvankelijk genomen besluit) aanvechten. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt wederom zes weken na de beslissing van het bestuursorgaan op het bezwaar en ook het beroepschrift dient aan bepaalde wettelijke vereisten te doen op straffe van niet-ontvankelijkheid. Het bestuursorgaan kan vervolgens verweer voeren. Verklaart de bestuursrechter het beroep gegrond? In dat geval zij hij zoveel mogelijk trachten het geschil tussen het bestuursorgaan en u finaal te beslechten. Hij zal dan ook zoveel mogelijk zelf de passende rechtsgevolgen verbinden aan de gegrondverklaring van het beroep.

Hoger beroep

Indien de rechtbank het beroep ongegrond heeft verklaard of u zich anderszins (gedeeltelijk) niet kunt verenigen met de uitspraak van de rechtbank, staat hoger beroep open tegen de uitspraak van de rechtbank. Nederland kent in het bestuursrecht vier hoger beroepsrechters, te weten:

 • De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), voor geschillen omtrent bijvoorbeeld vergunningen, bestuurlijke sancties en toeslagen;
 • De Centrale Raad van Beroep (CRvB), voor geschillen omtrent sociale verzekeringen en voorzieningen (uitkeringen) en ambtenarenzaken;
 • Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), voor geschillen ten aanzien van het economisch bestuursrecht, waaronder bijvoorbeeld financieel toezicht, mededinging, voedselkwaliteit, consumentenbescherming en regulering van markten;
 • Het Gerechtshof, voor belastingzaken. Zie hiertoe uitvoerig onze pagina Fiscaal procesrecht.

Na een procedure bij het Gerechtshof in belastingzaken staat vervolgens nog cassatie open bij de Hoge Raad. In belastingzaken is cassatie (als extra hoger beroepsmogelijkheid) dan ook het ultieme rechtsmiddel.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Bij het nemen van besluiten zijn bestuursorganen gebonden aan een scala van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Voorbeelden van deze algemene beginselen zijn:

 • Het zorgvuldigheidsbeginsel
 • Het motiveringsbeginsel
 • Het vertrouwensbeginsel
 • Het rechtszekerheidsbeginsel
 • Het evenredigheidsbeginsel
 • Het gelijkheidsbeginsel
 • Het fair-play-beginsel
 • Het legaliteitsbeginsel
 • Het verdedigingsbeginsel
 • Het verbod van misbruik van bevoegdheid
 • Het verbod op willekeur
 • Het verbod op vooringenomenheid

Nass & Nass Advocaten beoordeelt of een schending van één of meerdere van deze beginselen aanwezig is en of een geslaagd beroep daarop (in bezwaar of (hoger) beroep) kansrijk is.

Schadevergoeding / nadeelcompensatie

Heeft u schade geleden naar aanleiding van een besluit dat door de bestuursrechter (in beroep of hoger beroep) als onrechtmatig is aangemerkt? Heeft u schade geleden door het niet tijdig nemen van een besluit of een andere onrechtmatige handeling van een bestuursorgaan? In dergelijke gevallen is het mogelijk om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen.

Is het betreffende besluit rechtmatig, maar ondervindt u in het bijzonder toch onevenredige schade als gevolg van dit besluit, dan komt u mogelijk in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Komt u in aanraking met één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres. Met onze deskundigheid en professionele begeleiding verlenen wij juridische bijstand in elk stadium. Zo kunnen wij namens u in overleg treden met het betreffende bestuursorgaan, voordat besluitvorming plaatsvindt, maar ook namens u bezwaar en (hoger)beroepsprocedures voeren tot in de hoogste instantie.