Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

Bent u aansprakelijk gesteld voor de schade van een ander of bent u van mening dat een ander aansprakelijk is voor uw schade?

Het leerstuk van aansprakelijkheid is gebaseerd op het maatschappelijk erkende basisprincipe dat schade die door het onrechtmatig handelen van de ene partij aan de andere partij wordt toegebracht, door de eerstgenoemde partij aan de laatstgenoemde partij vergoed dient te worden. Deze norm wordt ingekleurd door de wet en de rechtspraak die samen het aansprakelijkheidsrecht vormen. Veelal is het al dan niet aannemen van aansprakelijkheid en het toekennen van schadevergoeding zeer casuïstisch en daarmee afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Aansprakelijkheid waarvoor?

De partij aan wie schade toegebracht is, wordt ook wel de gelaedeerde (of gekwetste/benadeelde/slachtoffer)genoemd, de partij die de schade heeft toegebracht de laedens (of dader).

Nass & Nass Advocaten kan u als gelaedeerde of als leadens bijstaan in een geschil omtrent aansprakelijkheid. Denk daarbij aan de volgende situaties:

 • Aansprakelijkheid voor beroepsfouten;
 • Aansprakelijkheid voor inbreuk op rechten, zoals het eigendomsrecht, het recht op privacy of de lichamelijke integriteit;
 • Aansprakelijkheid voor onrechtmatige hinder van buren of naburige percelen;
 • Aansprakelijkheid voor overige schending van zorgplichten / maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen, bijvoorbeeld door het in het leven roepen of in stand houden van een situatie van gevaarzetting;
 • Aansprakelijkheid voor gedrag of nalaten van anderen, zoals kinderen, werknemers of dieren;
 • Aansprakelijkheid voor roerende zaken of opstallen;
 • Arbeidsrechtelijke aansprakelijkheid (van de werkgever jegens zijn werknemer of vice versa);
 • Huurrechtelijke aansprakelijkheid  (van de verhuurder jegens zijn huurder of vice versa);
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij rechtspersonen;
 • Contractuele aansprakelijkheid voor wanprestatie (waarover meer te lezen is op onze pagina Contractenrecht).

Wettelijke vereisten

Voor het aannemen van aansprakelijkheid en voor in aanmerking tot komen voor vergoeding van de geleden schade dient aan de volgende vereisten te worden voldaan:

 1. Er dient ten eerste sprake te zijn van een onrechtmatige gedraging, bijvoorbeeld op basis van één van bovenstaande situaties. Van belang daarbij is dat de door de laedens overtreden norm strekt tot bescherming tegen de schade, zoals de gelaedeerde deze heeft geleden;
 2. Ten tweede dient de onrechtmatige gedraging toerekenbaar te zijn;
 3. Ten derde dient sprake te zijn van schade;
 4. Deze schade dient ten vierde in causaal (oorzakelijk) verband te staan met de onrechtmatige gedraging.

Verzekeringen

Verzekeringsaspecten spelen veelal een rol bij aansprakelijkheid en schadevergoeding. Geschillen met de betreffende verzekering over verzekeringsdekking van (een deel van) de schade, waarvoor verzekerde aansprakelijk is gesteld, of voor de kosten van de betreffende juridische bijstand, doen zich veelvuldig voor. Verzekeringen zijn immers in veel gevallen niet vanzelf bereid om verzekeringsdekking te garanderen.

Indien u als aansprakelijkgestelde betrokken wordt in een gerechtelijke procedure en zich met uw schadeverzekering een geschil omtrent verzekeringsdekking voordoet, dan is het mogelijk om uw verzekering in een dergelijk geval in zogenoemde vrijwaring op te roepen. De eerstgenoemde hoofdzaak wordt dan aangehouden, totdat in de vrijwaring is beslist. Wint u in de vrijwaring? In dit geval is uw verzekering gehouden om verzekeringsdekking te verlenen voor de te betalen schadevergoeding (en de kosten van juridische bijstand), waarvoor u in de hoofdzaak mogelijk veroordeeld wordt.

Het leerstuk van vrijwaring kan processueel van groot belang voor u zijn. Mocht u immers in de hoofdzaak veroordeeld worden tot vergoeding van de schade van uw wederpartij, terwijl uw verzekering zich op het standpunt stelt geen verzekeringsdekking te verlenen en daaromtrent geen vrijwaringsprocedure is gestart, dan zal u de door u verschuldigde en betaalde schadevergoeding (achteraf pas) op de verzekering kunnen verhalen in een aparte procedure.

Komt u in aanraking met één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres. Met onze deskundigheid en professionele begeleiding voorzien wij u van (processtrategisch) advies, voeren wij overleg met (de advocaat van) uw wederpartij, voeren wij namens u (eventuele) gerechtelijke procedures en dragen wij zodoende zorg voor een adequate afwikkeling van uw zaak.