Rechtsgebieden

Erfrecht

Het overlijden van een naaste is een emotioneel zeer ingrijpende gebeurtenis. De gebeurtenis heeft ook juridische gevolgen. Veelal doen zich onduidelijkheden, complicaties en/of geschillen voor ten aanzien van de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene.

Wettelijk versterferfrecht

Is er geen testament? Dan is de wettelijke regeling voor de afwikkeling van de nalatenschap van toepassing, ook wel het wettelijk versterferfrecht genoemd. Om te bepalen wie erfgenaam is, wordt het parantele-stelsel toegepast, waardoor de potentiële erfgenamen in vier categorieën worden verdeeld. De eerste categorie zijn de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of kind(eren) van de overledene, die ook wel erflater wordt genoemd. Kan geen erfgenaam in de eerste parantele/categorie worden aangewezen dan wordt op basis van achtereenvolgens de tweede, derde en vierde parantele/categorie beoordeeld wie erfgenaam is/zijn. Zijn er op basis van het parantele-stelsel meerderde erfgenamen in de betreffende parantele/categorie, dan erven zij in gelijke delen.

Laat de erflater een echtgenoot of echtgenote en één of meerdere kinderen als wettelijke erfgenamen na, dan verkrijgt de echtgenoot of echtgenote in beginsel alle goederen van de nalatenschap. Ook de schulden komen voor zijn/haar rekening. De kinderen verkrijgen een vordering op deze echtgenoot of echtgenote ter waarde van hun erfdeel. Deze vordering is in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van de achterblijvende echtgenoot of echtgenote of bij zijn of haar faillissement of de start van zijn of haar Wsnp-traject.  

Testamentair erfrecht

Is er een testament, waarin u als (enige) erfgenaam bent aangewezen? Met dit testament, ook wel uiterste wilsbeschikking van de overledene genoemd, kan worden afgeweken van het wettelijk versterferfrecht. De overledene, ook wel erflater genoemd, kan besloten hebben om u een erfdeel (een percentage van de gehele erfenis) of een legaat (een bepaald omschreven goed of bedrag) toe te kennen.

Bent u een kind van de erflater en bent u onterfd? Desalniettemin heeft u in beginsel recht op uw legitieme portie (een geldelijk bedrag). Dit bedrag is mogelijk wel niet direct opeisbaar.

Bent u echtgenoot van de erflater en bent u onterfd? U heeft geen recht op een legitieme portie, maar mogelijk wel recht op het vruchtgebruik van de echtelijke woning en de inboedel.

Aanvaarding erfenis

U kunt als (wettelijke) erfgenaam een erfenis ten eerste zuiver aanvaarden. Daarmee aanvaardt u alle bezittingen en schulden, ongeacht of de schulden de bezittingen overtreffen. Met een zuiver aanvaarding bent u als erfgenaam (samen met de overige erfgenamen) in beginsel ook aansprakelijk voor alle aanwezige schulden in de nalatenschap.

Ten tweede kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden. Daarmee wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in beginsel geen negatieve erfenis erven. De nalatenschap zal in dit geval vereffend moeten worden (waartoe een vereffenaar wordt benoemd) en indien de schulden met de aanwezige bezittingen zijn afgelost, verkrijgt u hetgeen overblijft.

Ten derde kunt u een erfenis verwerpen, indien u afstand wenst te doen van uw erfenis.

Voor (zuivere/beneficiaire) aanvaarding en verwerping gelden vormvereisten. Bovendien is het mogelijk dat termijnen in acht genomen dienen te worden.

Erfbelasting

Het verkrijgen van een erfenis heeft ook fiscale gevolgen. Zie daartoe uitvoerig de informatie op de pagina Schenk- en erfbelasting. U zult aangifte erfbelasting moeten doen, waarop de Belastingdienst een aanslag erfbelasting zal opleggen. Nass & Nass Advocaten wijst u op de op uw situatie betrekking hebbende fiscale implicaties en mogelijkheden en wettelijke faciliteiten om de nalatenschap op fiscaal adequate en voordelige wijze af te wikkelen.

Bent u  erfgenaam en verkrijgt u een erfenis? Bij Nass & Nass Advocaten bent u dan aan het juiste adres om u te laten informeren en adviseren over de afwikkeling van de nalatenschap. Tevens staat Nass & Nass Advocaten u  bij in eventuele gerechtelijke procedures. Daartoe heeft Nass & Nass Advocaten zowel de juridische als de fiscale kennis in huis.