Kantoor

Privacyverklaring

Op 24 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, welbekend onder de afkorting AVG, in werking getreden. De AVG is van toepassing op de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, vanaf 25 mei 2018. In het kader van de rechten en plichten die in verband met de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in de AVG alsmede in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) zijn vastgelegd, informeert Nass & Nass Advocaten c.q. de in dit samenwerkingsverband opererende eenmanszaken, hierna te noemen: de maatschap Nass & Nass, u met onderstaande privacyverklaring over de wijze waarop invulling daaraan gegeven wordt. Volledigheidshalve wordt verwezen naar hetgeen omtrent de verwerking van persoonsgegevens bepaald is in onze algemene voorwaarden, tevens te raadplegen op onze website: www.nassadvocaten.nl.

1. Algemeen

1.1       De maatschap Nass & Nass respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de inmiddels geïmplementeerde Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens de maatschap Nass & Nass verwerkt. Verwezen wordt tevens naar artikel 6 van onze algemene voorwaarden.

1.2       Ter verduidelijking wordt in deze privacyverklaring onder de privacy rechten van betrokkene begrepen:

 • recht op informatie, waaronder de ontvangst van deze privacyverklaring;
 • recht op inzage van gegevens, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen, van (één van) de medewerkers van de maatschap Nass & Nass;
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke gegevens;
 • recht van verzet;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

2. Verwerkingsverantwoordelijkheid en toepasselijke regelgeving

De maatschap Nass & Nass verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. De Europese Verordening 2016/679 (AVG), betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens alsmede de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) van 16 mei 2018 ter uitvoering van bovengenoemde verordening, dienen als uitgangspunt voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienstverlening van de maatschap Nass & Nass.

3. Doeleinden

De maatschap Nass & Nass verwerkt – in de zin van artikel 4 lid 2 AVG – de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische en fiscaalrechtelijke diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • werving en selectie, zoals sollicitaties.

4. Persoonsgegevens

4.1       De maatschap Nass & Nass verwerkt de navolgende persoonsgegevens, in de zin van artikel 4 lid 1 ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door de maatschap Nass & Nass;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die door de maatschap Nass & Nass verkregen zijn per brief,  per fax, via het contactformulier, sociale media en/of overige communicatiemiddelen, zoals telefoon en e-mail;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die door de maatschap Nass & Nass verkregen zijn tijdens besprekingen;
 • persoonsgegevens die openlijk beschikbaar en te raadplegen zijn op openbare platforms, zoals websites en sociale media;
 • persoonsgegevens verkregen uit openbaar raadpleegbare bronnen, zoals het Bevolkingsregister, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

4.2       Voornoemde persoonsgegevens verwerkt de maatschap Nass & Nass, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

5. Grondslagen

De maatschap Nass & Nass verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene;
 • gerechtvaardigd belang;
 • eventuele bescherming van vitale belangen van betrokkene;
 • eventuele vervulling van een algemeen belang.

6. Derden

6.1       De maatschap Nass & Nass deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen, voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door bijvoorbeeld een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van de maatschap Nass & Nass, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

6.2       Daarnaast kan de maatschap Nass & Nass persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

6.3       Met de derde partij die namens en in opdracht van de maatschap Nass & Nass uw persoonsgegevens verwerkt, wordt, indien deze partij gekwalificeerd kan worden als verwerker in de zin van artikel 28 AVG, een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

6.4       Door de maatschap Nass & Nass ingeschakelde derde partijen, die zelf als verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

7. Beveiliging persoonsgegevens

De maatschap Nass & Nass hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval de maatschap Nass & Nass gebruik maakt van diensten van derde partijen die gekwalificeerd worden als verwerker in de zin van artikel 28 van de AVG, zal de maatschap Nass & Nass in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

De maatschap Nass & Nass bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

9. Verzoek omtrent verwerking persoonsgegevens

9.1       Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u indienen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

9.2       Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de maatschap Nass & Nass aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

9.3       Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: mr. P.H.J. Nass, Nass & Nass Advocaten, info@nassadvocaten.nl, Postbus 57 (6270 AB Gulpen), 043-4502470.

9.4       Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De maatschap Nass & Nass neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

10. Website en sociale media

Op de website van de maatschap Nass & Nass (www.nassadvocaten.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media)netwerken en websites van derden, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. De maatschap Nass & Nass is middels een bedrijfsprofiel ook actief op LinkedIn, Facebook en Instagram. De maatschap Nass & Nass houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

11. Statistieken en cookies

11.1     De maatschap Nass & Nass houdt gebruiksgegevens bij van de website en sociale media voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door de maatschap Nass & Nass verkocht aan derden.

11.2     Teneinde het gebruiksgemak van de website van de maatschap Nass & Nass te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van de maatschap Nass & Nass op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website mogelijk kan beperken.

11.3     Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

12. Blogs en fora

Op de website dan wel sociale media kan de maatschap Nass & Nass een blog en/of forum aanbieden die vrij toegankelijk (is) zijn. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een eventueel blog of forum op de website kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. De maatschap Nass & Nass kan in sommige gevallen niet in staat zijn om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft de maatschap Nass & Nass dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij, zoals via sociale media, dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.    

13. Wijziging

De maatschap Nass & Nass heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.nassadvocaten.nl

14. Contact

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met mr. P.H.J. Nass, Nass & Nass Advocaten, info@nassadvocaten.nl, Postbus 57 (6270 AB Gulpen), 043-4502470.

15. Datum van vaststelling

Deze privacyverklaring is op 1 oktober 2020 vastgesteld.