Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een actueel en populair rechtsgebied. Nass & Nass Advocaten heeft de expertise en ervaring op vele juridische deelgebieden binnen dit rechtsgebied. Werkzaamheden van Nass & Nass Advocaten kunnen bestaan uit advisering omtrent juridische mogelijkheden, maar ook uit het verlenen van juridische bijstand bij geschillen.

Rechtsvorm

Een ondernemer kan zijn onderneming drijven in verschillende rechtsvormen. Van belang is het hoofdzakelijke onderscheid tussen de eenmanszaak, personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen en overige rechtspersonen.

  • De eenmanszaak is de onderneming die onder leiding staat van één natuurlijk persoon.
  • De personenvennootschap is het samenwerkingsverband tussen twee of meer ondernemers die hun onderneming als natuurlijk persoon drijven. Door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten wordt de gezamenlijke personenvennootschap opgericht. Denk daarbij aan de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap. De personenvennootschap bezit geen rechtspersoonlijkheid en is daarmee geen zelfstandig rechtssubject.
  • De kapitaalvennootschap is wel een zelfstandige rechtspersoon. Denk daarbij aan een besloten vennootschap (BV) en een naamloze vennootschap (NV). De kapitaalvennootschap is aan strenge (oprichtings)vereisten en formaliteiten gebonden.
  • Overige rechtspersonen (andere dan kapitaalvennootschappen) zijn bijvoorbeeld de coöperatie, vereniging of de stichting.

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is afhankelijk van persoonlijke voorkeuren omtrent risico-afwegingen, (juridische) formaliteiten en fiscale afwegingen. Voor advisering dan wel geschillen daaromtrent bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres.

Interne/externe besluitvorming en vertegenwoordiging

Geschillen doen zich veelvuldig voor binnen en/of tussen verschillende organen of verschillende leden van deze organen van een kapitaalvennootschap, zoals de algemene vergadering van aandeelhouders (de AVA), het bestuur en een eventuele raad van commissarissen. Hetzelfde geldt voor de vennoten van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of de maten in een maatschap. Dit kan de interne besluitvorming zodanig belemmeren dat juridische actie onontkoombaar is.

Bovendien kunnen geschillen rijzen over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders dan wel andere werknemers van de rechtspersoon of de vertegenwoordigingsbevoegdheid van maten/vennoten van de personenvennootschap. Het juridische vraagstuk dat dan speelt is of de rechtspersoon/personenvennootschap al dan niet gebonden is aan verplichtingen die zijn aangegaan door (mogelijk) niet daartoe bevoegde personen, werkzaam bij de rechtspersoon of de personenvennootschap.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u bestuurder van een rechtspersoon? Ook aansprakelijkheid van bestuurders (of commissarissen of feitelijk leidinggevenden) in persoon neemt een grote plek in in het ondernemingsrecht. Bestuurders kunnen immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer hen onbehoorlijk bestuur verweten kan worden. In dat geval dient sprake te zijn van een ernstig verwijt, waarvan sprake is wanneer een redelijk denkend bestuurder in de gegeven omstandigheden niet zodanig zou hebben gehandeld. Voor het aannemen van een dergelijke aansprakelijkheid geldt een hoge drempel.

Sprake kan zijn van zowel interne als externe aansprakelijkheid. Bij interne bestuurdersaansprakelijkheid is de bestuurder aansprakelijk jegens de betreffende rechtspersoon, waarvan hij bestuurder is. Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid is de bestuurder aansprakelijk jegens derden, in de regel schuldeisers (waaronder bijvoorbeeld de Belastingdienst) van de rechtspersoon. Bij faillissement van een rechtspersoon zal een curator beoordelen of hij overgaat tot het aansprakelijk stellen van het bestuur. De curator heeft daartoe bij faillissement ruimere wettelijke mogelijkheden dan een reguliere schuldeiser.

Komt u in aanraking met één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres. Met onze deskundigheid en professionele begeleiding voorzien wij u van advies, voeren wij overleg met (de advocaat van) uw wederpartij, voeren wij namens u (eventuele) gerechtelijke procedures en dragen wij zodoende zorg voor een adequate afwikkeling van uw zaak.