Rechtsgebieden

Eigendom en burenrecht

Artikel 1, boek 5, Burgerlijk Wetboek (artikel 5:1 BW): ‘Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.’ De toonzetting van de wetgever geeft aan dat een zeer grote waarde kleeft aan het eigendomsrecht en het ongestoord genot daarvan, waardoor veel waarborgen gelden voor overdracht en verkrijging van eigendom. Eigenaar kan men zijn van zowel roerende als onroerende zaken. Het staat u als eigenaar in beginsel vrij om uw zaak/zaken te allen tijde te revindiceren, wanneer deze zich onder derden bevinden. Met een vordering tot revindicatie eist u uw zaak/zaken als eigenaar op.

(on)roerende zaken

Onroerend zijn volgens de wet: de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een perceel, een woonhuis of een bedrijfspand. In de rechtspraktijk worden omtrent deze categorie zaken veelal de termen ‘vastgoed’ en ‘vastgoedrecht’ gebezigd.

Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lijfgoederen, inboedel en gebruiksvoorwerpen.

Omtrent de eigendom van (on)roerende zaken kunnen veel en verschillende conflicten rijzen. Onderstaand worden een aantal situaties bij wijze van voorbeeld uitgelicht:

  • Geschillen omtrent de overdracht van roerende en onroerende zaken, waaronder de koop en levering;
  • Diefstal en verkrijging van eigendom van een gestolen zaak;
  • Vestiging van beperkte rechten op onroerende zaken, zoals een recht van erfdienstbaarheid, een recht van opstal, een recht van erfpacht, een recht van vruchtgebruik, een hypotheekrecht en een appartementsrecht;
  • Vestiging van beperkte rechte op roerende zaken, zoals een recht van vruchtgebruik of een pandrecht;
  • Verkrijgende en/of bevrijdende verjaring.

Burenrecht

Geschillen omtrent eigendom doen zich eveneens veelal voor bij buren. Denk daarbij aan de volgende situaties:

  • Er is een geschil met uw buren over de erfgrens van uw percelen en/of het plaatsen van een scheidsmuur tussen percelen.
  • U ervaart overlast van uw buur/buren en/of een naburig gelegen perceel/woonhuis? Deze overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit geluidshinder, lichthinder, stank, overhangende boomtakken, een privacybeperking of een dreigende instorting. Aan het burenrecht kan een buur of kunnen meerdere buren rechten ontlenen en juridisch daarvoor opkomen, wanneer zij overlast ondervinden van het naburig perceel of de gedragingen of het nalaten van een buur of meerdere buren. Mogelijk is immers sprake van onrechtmatige hinder.

Nass & Nass Advocaten informeert en adviseert u ten aanzien van uw juridische positie omtrent eigendomskwesties en burenrechtkwesties, voert overleg met (de advocaat van) uw buur/buren en staat u bij in een (eventuele) gerechtelijke procedure. Daartoe heeft Nass & Nass Advocaten de expertise en de ruime ervaring in huis.