Kantoor

Werkwijze en kosten

Intakegesprek en verdere behandeling

Tijdens de eerste bespreking (het intakegesprek) tussen u en één van onze advocaten wordt uw zaak besproken en wordt er gekeken naar de haalbaarheid, risico’s en kansen van uw zaak. Als uw zaak in behandeling wordt genomen, maken wij afspraken over de werkzaamheden die wij zullen verrichten en het bijbehorende kostenplaatje. U ontvangt vervolgens een overeenkomst van opdracht waarin de gemaakte afspraken tussen Nass & Nass Advocaten en u zijn vastgelegd.

Tijdens de behandeling wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw zaak. Alle correspondentie en (proces-)stukken worden aan u gestuurd, waarmee u ook uw eigen dossier kunt bijhouden. Processtukken die namens u worden ingediend, leggen wij altijd in concept ter beoordeling en goedkeuring aan u voor. Hetzelfde geldt voor belangrijke brieven en e-mails. Een open structuur en onderling overleg zijn voor onze werkwijze dan ook van groot belang.


Rechtsbijstandverzekering – kosteloos 

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand en u in een procedure wordt betrokken of een procedure wenst te starten, heeft u recht op een advocaat naar vrije keuze. Uw verzekeraar komt op voor alle proceskosten, waaronder de kosten van uw advocaat naar keuze. Dat betekent dat u in principe kosteloos van onze dienstverlening gebruik kunt maken. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten via de vakbond, heeft u eveneens recht op een advocaat naar vrije keuze. Wij behandelen namens onze cliënten veelvuldig zaken op kosten van onder andere de volgende bekende verzekeraars: ARAG, DAS en Stichting Achmea Rechtsbijstand.


Raad voor Rechtsbijstand – eigen bijdrage

Indien u een relatief laag inkomen en een beperkt (box 3-)vermogen heeft, kunt u op grond van de Wet op de Rechtsbijstand onder voorwaarden worden bijgestaan op basis van gefinancierde rechtshulp. Hiertoe wordt door Nass & Nass Advocaten een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp wordt toegekend, wordt de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage door Nass & Nass Advocaten in rekening gebracht. Deze eigen bijdrage dient wel door u te worden voldaan. Voor meer informatie zie: www.rvr.org.


Uurtarief / vaste prijsafspraak

Kunnen uw kosten niet worden gedekt door een (rechtsbijstand)verzekering en/of komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan behandelen wij uw zaak op basis van een vastgesteld uurtarief (exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW). Dit uurtarief komen wij in overleg met u overeen. Bij de vaststelling van het uurtarief houden wij o.a. rekening met uw financiële positie en het belang van de zaak. U ontvangt in beginsel maandelijks een tussentijdse declaratie. De betaling van deze declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum door ons ontvangen te zijn.

Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.