Fiscaal recht

Fiscaal procesrecht

Heeft u een belastingaanslag ontvangen, met welke u het niet eens bent, is aan u een fiscale boete opgelegd die u bestrijdt of heeft de Belastingdienst anderszins een besluit genomen waarmee u zich niet kunt verenigen?

Het fiscaal procesrecht kent een gesloten stelsel van rechtsbescherming en korte termijnen, waardoor het van belang is dat indien u het niet eens bent met een besluit van de Inspecteur van de Belastingdienst (vaak een belastingaanslag) u spoedig contact met ons opneemt om te bekijken wat de juridisch- fiscale mogelijkheden zijn. Indien een oplossing in der minne niet mogelijk is, zal het fiscaal procesrecht als instrument ingezet worden om uw recht te halen. De gespecialiseerde advocaat-belastingkundigen van Nass & Nass Advocaten hebben ruime ervaring en expertise in het fiscale procesrecht en komen dan ook graag voor uw fiscaal-juridische rechten en belangen op.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een besluit van de Belastingdienst zult u in beginsel (behalve in het geval van prorogatie, waarbij het geschil meteen aan de belastingrechter kan worden voorgelegd) eerst een bezwaarschrift moeten indienen bij de Belastingdienst. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken en het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Het gesloten stelsel van rechtsbescherming brengt met zich dat slechts bezwaar kan worden gemaakt tegen die besluiten waartegen beroep kan worden ingesteld. Dit betreft in het algemeen belastingaanslagen en voor bezwaar vatbare beschikkingen (zoals de boetebeschikking, de verliesvaststellingsbeschikking of de beschikking waarbij het verzoek tot vermindering van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting wordt afgewezen). Onder belastingaanslagen vallen voorlopige aanslagen, definitieve aanslagen, navorderingsaanslagen, naheffingsaanslagen en de conserverende varianten daarvan.

Naar aanleiding van het bezwaarschrift dient de Belastingdienst het jegens u genomen besluit te heroverwegen. Bovendien heeft u het recht om gehoord te worden en heeft u het recht op inzage in de stukken van de Belastingdienst die betrekking hebben op het bestreden besluit.

Verzoek

Indien bezwaar niet (meer) mogelijk is, kan in sommige gevallen een verzoek tot ambtshalve vermindering van de betreffende belastingaanslag dan wel een verzoek ten aanzien van een ander jegens u genomen besluit worden ingediend. In sommige gevallen staat zelfs slechts de route van een verzoekschrift open, zoals bij een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Tegen een eventuele afwijzing van het verzoek om ambtshalve vermindering van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan vervolgens wel weer bezwaar worden ingesteld. Via een omweg staat dan alsnog bezwaar en beroep open tegen de inhoud van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Beroep

Indien u het (gedeeltelijk) oneens bent met de uitspraak op bezwaar van de Belastingdienst kan in de regel beroep worden ingesteld bij de belastingkamer van de rechtbank. Ook de termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken en het beroepschrift dient te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Na de indiening van het beroepschrift, start het vooronderzoek door de rechtbank waarbij de op de zaak betrekking hebbende stukken bij de Belastingdienst worden opgevraagd. De Belastingdienst kan een verweerschrift indienen. Daarna kan eventueel nog een schriftelijke ronde van repliek (voor u als belastingplichtige) en dupliek (voor de Belastingdienst) volgen.

Na het vooronderzoek volgt in beginsel het onderzoek ter zitting, waarbij partijen de kans krijgen om hun standpunten mondeling toe te lichten en vragen van de rechtbank te beantwoorden. Er volgt geen zitting als de rechtbank op basis van de schriftelijke stukken onmiddellijk uitspraak kan doen en op grond daarvan een zitting niet meer nodig acht (vereenvoudigde behandeling).

Na de eventuele zitting zal de rechtbank een uitspraak wijzen (indien het onderzoek wordt gesloten). De rechtbank kan zich onbevoegd verklaren, de rechtbank kan het beroep niet-ontvankelijk verklaren, de rechtbank kan het beroep ongegrond verklaren of het beroep gegrond verklaren. Tevens kan de rechtbank een proceskostenvergoeding uitspreken, bepalen dat het griffierecht gerestitueerd dient te worden en een schadevergoeding toekennen.

Hoger Beroep

Indien uw beroep ongegrond is verklaard of u het anderszins (gedeeltelijk) niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de belastingkamer van het gerechtshof. Ook de Belastingdienst kan hoger beroep instellen. Hoger beroep is echter uitgesloten na de vereenvoudigde behandeling.

Een hoger beroepschrift dient aan dezelfde wettelijke eisen te voldoen als het beroepschrift. Grieven dienen te worden geformuleerd op basis waarvan u van oordeel bent dat de uitspraak van de rechtbank dient te worden vernietigd. Het hoger beroep heeft een herkansingsfunctie (u kunt in hoger beroep de bij de rechtbank ingenomen standpunten verbeteren en aanvullen) en een controlefunctie (het gerechtshof controleert of de rechtbank een juiste beslissing heeft genomen).

De wijze van het procesverloop is in grote lijnen hetzelfde als bij de rechtbank; in beginsel wordt na een eventuele zitting uitspraak gewezen (indien het onderzoek wordt gesloten). Het gerechtshof beperkt zich in het algemeen tot bekrachtiging of vernietiging van de uitspraak van de rechtbank. Indien het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank vernietigt, kan het gerechtshof zelf in de zaak voorzien door te doen wat de rechtbank volgens het gerechtshof had behoren te doen, maar het gerechtshof kan ook de zaak terugverwijzen naar de rechtbank.

Beroep in cassatie

Indien u het (gedeeltelijk) oneens bent met de uitspraak van het gerechtshof kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Indien de zaak zich daarvoor leent, is het zelfs mogelijk om tegen een uitspraak van de rechtbank direct beroep in cassatie in te stellen (sprongcassatie), indien zowel de Belastingdienst als u daarmee instemmen. Wel vervalt daarmee logischerwijze de mogelijkheid van hoger beroep, welk rechtsmiddel door de sprongcassatie wordt overgeslagen.

Een cassatieberoepschrift dient aan dezelfde wettelijke eisen als het beroepschrift te voldoen. Cassatiegronden dienen geformuleerd te worden op basis waarvan u van oordeel bent dat de uitspraak van het gerechtshof dient te worden vernietigd. De Hoge Raad oordeelt niet over de feiten in uw zaak. Zij kan dan ook slechts op twee gronden de uitspraak van het gerechtshof vernietigen: verzuim van vormen of schending van het recht. Beroep in cassatie wordt om die reden dikwijls niet-ontvankelijk verklaard dan wel ongemotiveerd verworpen. Indien het cassatieberoep gegrond wordt verklaard, kan de Hoge Raad zelf in de zaak voorzien op grond van de door de feitenrechter vastgestelde feiten of de zaak voor een nader feitenonderzoek terugverwijzen naar de feitenrechter.

De cassatieprocedure verloopt vrijwel volledig schriftelijk en er zal geen zitting worden gelast, tenzij wordt verzocht om de zaak mondeling te bepleiten bij de Hoge Raad.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Bij het opleggen van een aanslag of het anderszins nemen van een besluit is de Belastingdienst gebonden aan de wettelijke bepalingen, zoals deze zijn neergelegd in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht. Bovendien zijn zij gebonden aan een scala van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Voorbeelden van deze algemene beginselen zijn:

 • Het zorgvuldigheidsbeginsel;
 • Het motiveringsbeginsel;
 • Het vertrouwensbeginsel;
 • Het rechtszekerheidsbeginsel;
 • Het evenredigheidsbeginsel;
 • Het gelijkheidsbeginsel;
 • Het fair-play-beginsel;
 • Het legaliteitsbeginsel;
 • Het verdedigingsbeginsel;
 • Het verbod van misbruik van bevoegdheid;
 • Het verbod op willekeur;
 • Het verbod op vooringenomenheid.

Nass & Nass Advocaten beoordeelt of een besluit berust op juiste gronden of sprake is van wettelijke vormverzuimen, of een schending van één of meerdere van bovenstaande beginselen aanwezig is en of een geslaagd beroep daarop (in bezwaar of beroep) kansrijk is.

Schadevergoeding

Heeft u schade geleden naar aanleiding van een (achteraf onrechtmatig) besluit van de Belastingdienst of door anderszins onrechtmatig handelen van de Belastingdienst in het kader van het bestreden besluit? Is de redelijke termijn overschreden, omdat een beslissing naar aanleiding van het bezwaar/beroep/hoger beroep/cassatieberoep onredelijk lang op zich laat wachten? In dergelijke gevallen is het mogelijk om een verzoek tot (im)materiële schadevergoeding in te dienen.

Komt u in aanraking met één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres. Met onze fiscaal-juridische deskundigheid en professionele begeleiding verlenen wij juridische bijstand in elk stadium. Zo treden wij namens u in overleg met de Belastingdienst, voordat een aanslag wordt opgelegd dan wel anderszins besluitvorming plaatsvindt, maar voeren wij ook namens u bezwaarprocedures, beroepsprocedures, hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures. Daarmee dragen wij zorg voor een adequate afwikkeling van uw zaak.