Fiscaal recht

Loon- en inkomstenbelasting

Bent u woonachtig in Nederland of vergaart u Nederlands inkomen, dan krijgt u ermee te maken: de inkomstenbelasting. De blauwe brief is u vermoedelijk welbekend.

De Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) vormt de wettelijke basis van de huidige heffing van inkomstenbelasting. De wetgever heeft een gesloten systeem van de drie boxen/inkomenscategorieën geïntroduceerd, waartussen geen (verlies)verrekening plaats kan vinden.

Bij de heffing van inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende inkomenscategorieën (boxen).

  • Box 1: inkomen uit werk en woning, belast tegen progressief tarief, afhankelijk van de hoogte van het inkomen;
  • Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang, belast tegen een tarief van 26,25%;
  • Box 3: inkomen uit sparen en beleggen, belast tegen een tarief van 30%.

Betaalt u alimentatie, heeft u uitgaven voor specifieke zorgkosten, studiekosten, andere scholingstuitgaven of geeft u bepaalde giften? Mogelijk komen deze uitgaven als persoonsgebonden aftrekposten in mindering op uw inkomen. Ook heeft u recht op de toepassing van één of meerdere heffingskortingen die het door u te betalen bedrag aan belasting verminderen.

Onderdeel van box 1, het inkomen uit werk en woning, zijn onder andere de volgende veelvoorkomende inkomensbestanddelen:

  • Loon uit uw dienstbetrekking. Hierop wordt door uw werkgever loonbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting ingehouden.
  • Winst uit onderneming voor de winst die u vergaart uit uw eenmanszaak of de personenvennootschap (vennootschap onder firma, maatschap of besloten commanditaire vennootschap), waartoe u behoort.
  • Resultaat uit overige werkzaamheden die niet gekwalificeerd kunnen worden als loon of als winst of resultaat uit terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen vormen.
  • Periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
  • De eigen woning, inclusief (mogelijke en gedeeltelijke) aftrek van hypotheekrente.

Onderdeel van box 2, het inkomen uit aanmerkelijk belang, zijn de volgende veelvoorkomende inkomensbestanddelen:

  • Dividenduitkeringen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA);
  • Vervreemding van aandelen door de directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Box 3, het inkomen uit sparen en beleggen, ziet op de heffing van rendement op vermogen. Heeft u vermogen? Vanaf 1 januari 2022 wordt uw box 3-inkomen anders bepaald. Mogelijk zal u als gevolg daarvan meer dan wel minder belasting moeten gaan betalen.

Heeft u vragen, behoefte aan advies of een geschil met de Belastingdienst omtrent uw aangifte inkomstenbelasting en/of heeft u een volgens u onterechte (navorderings)aanslag inkomstenbelasting ontvangen?