Fiscaal recht

Omzetbelasting / btw

De omzetbelasting (BTW) wordt geheven op basis van de uit Europees recht voortvloeiende Wet op de Omzetbelasting 1968. De BTW kan daarmee gekwalificeerd worden als Europese belasting. Dit brengt met zich dat het niet vaststaat dat de definities, zoals neergelegd in de Wet op de Omzetbelasting 1968, overeenstemmen met dezelfde definities die neergelegd zijn in zuiver Nederlandse belastingwetten, zoals de Wet Inkomstenbelasting of de Wet Vennootschapsbelasting. Dat maakt de heffing van BTW een op zichzelf staande heffing die geen enkele samenhang vertoont met de overige Nederlandse belastingwetten. Zo is het mogelijk dat u wel gekwalificeerd kunt worden als ondernemer voor de heffing van BTW en niet gekwalificeerd kunt worden als ondernemer voor de heffing van inkomstenbelasting (winst uit onderneming).

Belastingplicht

BTW, als belasting over de toegevoegde waarde, is de belasting over uw omzet als ondernemer, welke op aangifte afgedragen dient te worden. Omzetbelasting is in beginsel verschuldigd bij het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten. Werkt u als ondernemer grensoverschrijdend? Dan is het antwoord op de vraag of Nederlandse BTW dan wel de BTW van een andere staat (van de Europese Unie) in rekening moet worden gebracht afhankelijk van de betreffende situatie.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Indien uw jaarlijkse omzet € 20.000,- of minder is, kunt u deelnemen aan de zogenoemde kleine ondernemingsregeling (KOR). Per 1 januari 2020 houdt deze regeling in dat u op verzoek ervoor kunt kiezen geen Nederlandse BTW meer aan uw klanten in rekening te brengen. U bent in dat geval dan ook geen afdracht van BTW aan de Belastingdienst verschuldigd, maar tegelijkertijd heeft u geen recht op aftrek van door andere ondernemers bij u in rekening gebrachte Nederlandse BTW.

Tarief

Het tarief bedraagt in beginsel 21% over de vergoeding voor het geleverde goed c.q. de verrichte dienst. Voor bepaalde goederen, waaronder bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen, kunst, antiek en boeken, geldt een verlaagd tarief van 9%. In specifieke gevallen geldt een 0% tarief. De aan uw klanten in rekening gebrachte BTW dient, behoudens enkele uitzonderingen, door u als ondernemer afgedragen te worden.

BTW in aftrek brengen         

Tenzij de door u verrichte diensten dan wel leveringen van goederen vrijgesteld zijn van BTW, is het in beginsel mogelijk om de BTW die anderen bij u in rekening hebben gebracht af te trekken van de door u in rekening gebrachte BTW. Dit verlaagt uw afdracht.

Administratieve verplichtingen

Als BTW-ondernemer bent u verplicht een gedegen (facturen)administratie te voeren ten aanzien van de door u geleverde goederen c.q. de door u verrichte diensten, waarop BTW drukt.

Heeft u vragen, behoefte aan advies of een geschil met de Belastingdienst omtrent uw aangifte c.q. afdracht omzetbelasting en/of heeft u een volgens u onterechte naheffingsaanslag omzetbelasting ontvangen?