Fiscaal recht

Vennootschapsbelasting

Belastingplicht

Drijft u een onderneming in een besloten vennootschap (B.V.), in een naamloze vennootschap (N.V.) of in een open commanditaire vennootschap (een open CV)? Op de fiscale winst die deze rechtspersoon maakt, drukt vennootschapsbelasting. Ook rechtspersonen als verenigingen en stichtingen maken in bepaalde gevallen winst, waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Winstberekening

De fiscale winst wordt conform de fiscale wetgeving (de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 in samenhang met de Wet Inkomstenbelasting 2001) berekend. Deze fiscale berekening kan afwijken van de bedrijfseconomische winst, zoals deze voortvloeit uit de bedrijfseconomische jaarrekening. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van bijvoorbeeld bepaalde fiscale aftrekposten, fiscale kostenaftrekbeperkingen, goodwill en/of fiscale en stille reserves.

Deelnemingsvrijstelling

Heeft uw rechtspersoon een (aandelen)belang van 5% of meer in een andere rechtspersoon dan is sprake van een zogenoemde deelneming in de zin van artikel 13 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit brengt met zich dat winsten die door uw vennootschap (de moedervennootschap) worden verkregen uit hoofde van uw deelneming in de andere rechtspersoon (de dochtervennootschap) in beginsel onder de deelnemingsvrijstelling vallen en daarmee zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Fiscale eenheid

Heeft uw rechtspersoon (moedermaatschappij) een aandelenbelang (inclusief stemrechten en winstrechten) van 95% of meer in een andere vennootschap (dochtermaatschappij), dan bestaat in beginsel de mogelijkheid om een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 tussen deze vennootschappen te vormen. De fiscale eenheid bewerkstelligt dat de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij(en) door de Belastingdienst als één belastingplichtige aangemerkt worden. Hierdoor is er geen afzonderlijke belastingplicht voor de aparte vennootschappen en kunnen transacties tussen de betreffende vennootschappen in beginsel zonder fiscale gevolgen plaatsvinden, op welke regel een aantal uitzonderingen bestaat. De belasting van de gehele fiscale eenheid wordt geheven van de moedermaatschappij.

Tarieven

Heeft uw rechtspersoon een fiscale winst tot € 200.000, dan is uw rechtspersoon daarover 16,5% vennootschapsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de winst die meer bedraagt dan € 200.000 is 25%.

Verliesverrekening

Heeft uw rechtspersoon verliezen uit het verleden of verwacht uw rechtspersoon verliezen in de toekomst? Mogelijk is verliesverrekening mogelijk met winst van het voorafgaande jaar of winsten van de komende zes jaren.

Dividendbelasting

Keert uw rechtspersoon winst uit op aandelen aan een natuurlijke personen dan wel een andere rechtspersoon, dan dient door uw rechtspersoon op deze winstuitkering in beginsel dividendbelasting ingehouden te worden. Uw rechtspersoon is als inhoudingsplichtige van deze dividendbelasting verplicht om aangifte te doen van het uitgekeerde dividend alsmede om de ingehouden dividendbelasting aan de Belastingdienst af te dragen.

Inhouding van dividendbelasting kan in beginsel achterwege blijven, wanneer sprake is van een voornoemde deelneming tussen de betreffende rechtspersonen of wanneer de rechtspersonen samen deel uitmaken van een voornoemde fiscale eenheid.

Heeft u vragen, behoefte aan advies of een geschil met de Belastingdienst omtrent de aangifte vennootschapsbelasting en/of de aangifte en afdracht van dividendbelasting van uw rechtspersoon en/of heeft uw rechtspersoon een volgens u onterechte (navorderings)aanslag vennootschapsbelasting en/of een naheffingsaanslag dividendbelasting ontvangen?