Personen- en familierecht

Bewind, mentorschap en curatele

Het bewind, het mentorschap of de curatele zijn in het leven geroepen om de betrokkene te beschermen, indien hij of zij zelf (tijdelijk) niet afdoende in staat is om bepaalde beslissingen zelf te nemen. De regelingen omtrent bewind, mentorschap en curatele zijn neergelegd in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee zij onlosmakelijk verbonden zijn met het personen- en familierecht. Nass & Nass Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van deze maatregelen ten aanzien van de persoonlijke staat van betrokkene en staat zowel de bewindvoerders/mentors/curators als de betrokkenen bij in procedures ten aanzien van de aanvang, beëindiging of wijziging van de genomen maatregelen.


Bewind

Bewind, ook wel beschermingsbewind voor meerderjarigen genoemd, ziet op het beheer van geldzaken en overig bezit van de onder bewind gestelde door een bewindvoerder. Een bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd, indien de onder bewind gestelde/rechthebbende zelf (tijdelijk) niet (meer) in staat is om voor zijn of haar financiële zaken zorg te dragen, gelet op bijvoorbeeld zijn/haar lichamelijk of psychische toestand dan wel wanneer hij of zij zeer grote schulden heeft. De bewindvoerder beheert in dat geval de geldzaken van de rechthebbende, voorziet hem of haar van een bedrag voor dagelijkse uitgaven en dient jaarlijks rekening en verantwoording over zijn gevoerde bewindvoering af te leggen bij de rechtbank. Samenvattend geldt het bewind dus ten aanzien van financiële beslissingen.


Mentorschap

Mentorschap ziet op het regelen van persoonlijke zaken van de betrokkene, waartoe hij of zij zelf niet in staat is. Het gaat daarbij om niet-financiële zaken (daar is immers het bewind voor), zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Ook een mentor wordt door de rechtbank benoemd, die de zorg en ondersteuning ten aanzien van de betrokkene op zich neemt. De mentor dient de betrokkene ten aanzien van de beslissingen dienaangaande zoveel mogelijk te betrekken. Bovendien dient hij periodiek verslag aan de rechtbank uit te brengen over het verloop van het mentorschap. Samenvattend geldt het mentorschap dus ten aanzien van persoonlijke beslissingen.

In veel gevallen wordt in één beschikking van de rechtbank zowel bewindvoering als mentorschap aan de betrokkene opgelegd. In dat geval wordt meestal één persoon benoemd als bewindvoerder én mentor van de rechthebbende/betrokkene.

Wijziging en aansprakelijkheid bij bewind en mentorschap

Een geschil tussen een rechthebbende/betrokkene en zijn of haar bewindvoerder/mentor doet zich geregeld voor. Zij staan immers in nauw contact en het bewind en het mentorschap betreft persoonlijke en vaak gevoelige aangelegenheden. Het is in dat geval mogelijk om bij de rechtbank om een andere bewindvoerder en/of mentor te verzoeken, ook is het o.a. mogelijk om een verzoek tot beëindiging van het bewind en/of mentorschap in te dienen.

In sommige gevallen worden bewindvoerders/mentors geconfronteerd met een aansprakelijkheidsstelling. Zij zijn immers aansprakelijk, indien zij in de zorg van een goed bewindvoerder/mentor te kort schieten, tenzij deze tekortkoming niet aan hen kan worden toegerekend. Bij aansprakelijkheid, zal indien en voor zover sprake is van schade, schadevergoeding aan de rechthebbende/betrokkene betaald moeten worden.


Curatele

Curatele is de meest vergaande maatregel die in dit kader ten aanzien van een persoon getroffen kan worden. Curatele ziet immers op zowel het beheer van geldzaken en bezit van de betrokkene als de persoonlijke zorg (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) en ondersteuning ten aanzien van de betrokkene, indien dit noodzakelijk is door zijn lichamelijke of geestelijke toestand of door gewoonte van alcohol- of drugsmisbruik.

De betrokkene die door de rechtbank onder curatele wordt gesteld, wordt in de regel handelingsonbekwaam. Dat betekent dat door hem zonder toestemming van de curator verrichte rechtshandelingen in beginsel door de benoemde curator achteraf kunnen worden vernietigd. De curatele geldt als ultieme maatregel, aangezien een curator pas door de rechtbank benoemd wordt en daarmee betrokkene pas onder curatele wordt gesteld, wanneer beschermingsbewind en/of mentorschap niet als afdoende maatregel(en) worden beschouwd.

Bevindt u zich in één van bovenstaande of daaraan verwante situaties? Dan bent u bij Nass & Nass Advocaten aan het juiste adres, wanneer zich een (potentieel) conflict voordoet. Met onze deskundigheid en professionele begeleiding verlenen wij juridische bijstand, hetzij aan u als bewindvoerder/mentor/curator hetzij aan u als rechthebbende/betrokkene/onder curatele gestelde. Zo voeren wij namens u overleg (met de advocaat van) uw wederpartij en staan wij u bij in een eventuele gerechtelijke procedure.