Personen- en familierecht

Alimentatie

De betaling van alimentatie: het is de noodzakelijke voorziening voor levensonderhoud, maar tevens in veel conflicten tussen gewezen echtgenoten of partners de druppel die de reeds volle emmer doet overlopen. Het onderwerp is dan ook (financieel) gevoelig en vaak zeer principieel. Persoonlijke betrokkenheid en maatwerk staan bij Nass & Nass Advocaten in dit kader dan ook centraal.

Onder alimentatie wordt alles begrepen wat verschuldigdheid oplevert uit hoofde van een zorgplicht van de een jegens de ander. Onderscheid wordt grofweg gemaakt tussen partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Een recht op partneralimentatie ontstaat in beginsel bij echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. De wet is summier ten aanzien van de berekening van alimentatie en hanteert slechts een dubbele bovengrens van behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Gekeken wordt dus enerzijds in hoeverre de een alimentatiebehoevend is en anderzijds in hoeverre de ander draagkracht heeft om enige alimentatie te betalen. De invulling van deze begrippen is overgelaten aan de rechtspraak, die met de instelling van de Expertgroep Alimentatie richtlijnen/aanbevelingen heeft verschaft om eenheid in alimentatieberekeningen te verwezenlijken. De richtlijnen/aanbevelingen zijn neergelegd in het zogenoemde Tremarapport dat jaarlijks geactualiseerd verschijnt.

Heeft u voldoende draagkracht om partneralimentatie te betalen? De door u verschuldigde alimentatie kan als persoonsgebonden aftrekpost in mindering worden gebracht op uw inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting. Met dit fiscale voordeel wordt in de berekening van uw draagkracht reeds rekening gehouden, waardoor effectuering van uw belastingvoordeel gewenst is.

Per 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden, waarmee de partneralimentatieduur van maximaal 12 jaren verkort is naar maximaal 5 jaren, behoudens enkele uitzonderingen en het overgangsrecht ten aanzien van deze wetswijziging. Nass & Nass Advocaten heeft de expertise in huis om uw financiële positie in kaart te brengen en om te beoordelen of, in hoeverre en voor welke duur u partneralimentatie verschuldigd dan wel daartoe gerechtigd bent.

Kinderalimentatie

Voor kinderen geldt een wettelijke onderhoudsplicht tot de leeftijd van 21 jaar. Tot deze leeftijd zijn kinderen dan ook alimentatiegerechtigd, ongeacht de verstreken duur. Bij echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of verbreking samenleving zullen, naast de afspraken over zorg en omgang, afspraken gemaakt dienen te worden over het betalen van kinderalimentatie voor uw gezamenlijke kind(eren).

Ook bij kinderalimentatie wordt de dubbele bovengrens (het laagste bedrag) van enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige gehanteerd. Het Tremarapport geeft voor de invulling van deze begrippen tevens ten aanzien van kinderalimentatie aanbevelingen/richtlijnen. Omdat kinderen, in tegenstelling tot gewezen echtgenoten/geregistreerde partners, niet geacht worden om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, wordt volgens de aanbevelingen/richtlijnen forfaitair een bepaalde draagkracht van alimentatieplichtigen aangenomen, die in beginsel hoger uit zal vallen dan de draagkracht ten behoeve van partneralimentatie.

Bovendien leidt, in tegenstelling tot de betaling van partneralimentatie, de betaling van kinderalimentatie niet tot een persoonsgebonden aftrekpost. Deze fiscale faciliteit is per 1 januari 2015 vervallen.

Wijziging alimentatie

Betaalt u reeds alimentatie of verkrijgt u alimentatie? Het is mogelijk dat zich zodanige omstandigheden voordoen dat het niet meer redelijk is dat de hoogte van het huidig te betalen alimentatiebedrag gehandhaafd blijft. Denk bijvoorbeeld aan een (niet-verwijtbaar) ontslag, aan een beter betaalde baan, een afname van de behoefte van de alimentatiegerechtigde of een oorspronkelijke alimentatiebeslissing die gebaseerd was op onjuiste/onvolledige gegevens. Gewijzigde omstandigheden kunnen aanleiding geven om de hoogte van het verschuldigde bedrag aan alimentatie te wijzigen, zowel ten voordele van de alimentatiegerechtigde als ten voordele van de alimentatieplichtige.

Nass & Nass Advocaten voorziet u in alimentatiekwesties van advies, voert alimentatieberekeningen voor u uit, voert overleg met (de advocaat van) uw gewezen echtgenoot/ex-partner en staat u  bij in (eventuele) gerechtelijke procedures. Daartoe heeft Nass & Nass Advocaten de expertise en de ervaring in huis.